DISCLAIMER:

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE AANDACHTIG TE LEZEN.

DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT WANNEER U HANDELT IN DERGELIJKE HOEDANIGHEID, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

 

De uitgever van deze website is:

First NV
Generaal De Wittelaan 9/1B
2800 Mechelen

 

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. worden beschermd door en als intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan First en/of rechthoudende derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Als gebruiker stemt U ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van First of de respectieve rechtenhouders van de intellectuele eigendomsrechten. De gebruiker is er zelf voor verantwoordelijk om na te gaan wie de houder is van de inhoud op deze website die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten.

 

Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker en kan dus niet als persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Deze website kan evenmin worden beschouwd als een bindend aanbod van diensten aan de gebruiker of als een jobaanbieding aan de gebruiker.Gebeurlijke samenwerking tussen First en de gebruiker van deze website kan enkel ontstaan op grond van één of meerdere schriftelijke overeenkomsten die door alle partijen worden ondertekend.

First zal redelijke inspanningen verrichten opdat de op deze website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en accuraat zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze website ontoegankelijk zou zijn, zal First de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. First kan evenwel niet aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van deze website contacteren. De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. First geeft geen garanties voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking of de tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

First kan evenmin tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. First verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Deze algemene voorwaarden alsook uw toegang tot deze website en het gebruik ervan wordt beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van het First gevestigd is, bevoegd.

 

Persoonlijke levenssfeer:

First hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de activiteiten van First. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot First. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan First gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. First kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”:

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

© 2017 FIRST NV - Disclaimer